۶۶ واحد صنعتی و تولیدی در تملک و در شرف تملک بانک‌ها قرار دا