نقد اعتماد به چگونگی بازدید روحانی از مناطق زلزله زده